Bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51723Bán đấu giá tài sản theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51723