Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51748Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51748