So sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51826So sánh pháp luật về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam và Nhật Bản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51826