Nghĩa vụ của người quản lý công ty theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51847Nghĩa vụ của người quản lý công ty theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51847