Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51915Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51915