Kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Hòa Bình)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51916Kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Hòa Bình)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51916