Kỹ thuật lập pháp trong Quốc triều hình Luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51919Kỹ thuật lập pháp trong Quốc triều hình Luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51919