Sự phát triển mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51926Sự phát triển mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51926