Đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51941Đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51941