Giám đốc thẩm, tái thẩm trong giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52015Giám đốc thẩm, tái thẩm trong giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52015