Thực hiện pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực lao động (Qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52046Thực hiện pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực lao động (Qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52046