Thi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52084Thi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52084