Quy chế thương nhân ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52119Quy chế thương nhân ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52119