Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:38:07Z-
dc.date.available2017-05-17T10:38:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T. B. (2015). Quy chế thương nhân ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050005813-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52119-
dc.description.abstractLuận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chủ yếu về qui chế thương nhân, đánh giá thực trạng qui chế thương nhân và đưa ra những kiến nghị về định hướng và giải pháp hoàn thiện qui chế thương nhân ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đã làn sáng rõ khái niệm qui chế thương nhân, sự cần thiết của qui chế thương nhân, đặc điểm, phân loại, cấu trúc và nguồn của qui chế thương nhân, các nguyên tắc cơ bản của qui chế thương nhân, những nội dung chủ yếu của qui chế thương nhân, đồng thời phân tích khá chi tiết các qui định cụ thể của các đạo luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và một số đạo luật chuyên ngành khác qui định về qui chế thương nhân. Trên cơ sở lý luận, thực trạng và nguyên nhân của các bất cập chủ yếu của qui chế thương nhân hiện hành, Luận văn kiến nghị khá cụ thể về cải cách.-
dc.format.extent105 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectQuy chế thương nhân-
dc.subjectViệt Nam-
dc.titleQuy chế thương nhân ở Việt Nam-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050005813.pdf
  • Size : 722,7 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bình-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:38:07Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:38:07Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. B. (2015). Quy chế thương nhân ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050005813-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52119-
  dc.description.abstractLuận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chủ yếu về qui chế thương nhân, đánh giá thực trạng qui chế thương nhân và đưa ra những kiến nghị về định hướng và giải pháp hoàn thiện qui chế thương nhân ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đã làn sáng rõ khái niệm qui chế thương nhân, sự cần thiết của qui chế thương nhân, đặc điểm, phân loại, cấu trúc và nguồn của qui chế thương nhân, các nguyên tắc cơ bản của qui chế thương nhân, những nội dung chủ yếu của qui chế thương nhân, đồng thời phân tích khá chi tiết các qui định cụ thể của các đạo luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và một số đạo luật chuyên ngành khác qui định về qui chế thương nhân. Trên cơ sở lý luận, thực trạng và nguyên nhân của các bất cập chủ yếu của qui chế thương nhân hiện hành, Luận văn kiến nghị khá cụ thể về cải cách.-
  dc.format.extent105 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectQuy chế thương nhân-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.titleQuy chế thương nhân ở Việt Nam-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050005813.pdf
  • Size : 722,7 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :