Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52234Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52234