Cầm cố tài sản và thế chấp tài sản tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52267Cầm cố tài sản và thế chấp tài sản tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52267