So sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5229So sánh chế định giao kết hợp động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5229