Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52310Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52310