Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52312Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52312