Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52313Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52313