Tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52348Tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52348