Áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52363Áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52363