Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52377Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mại : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52377