Góp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52384Góp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52384