Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai – thành phố Hà Nội. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52404Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai – thành phố Hà Nội. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52404