Cải cách pháp luật về quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước qua bài học Vinashin : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52407Cải cách pháp luật về quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước qua bài học Vinashin : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52407