Quy chế pháp lý của hội nghị chủ nợ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52431Quy chế pháp lý của hội nghị chủ nợ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52431