Văn bản quy phạm pháp luật - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52451Văn bản quy phạm pháp luật - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52451