Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp tài sản qua thực tiễn xét xử tại Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52517Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có thế chấp tài sản qua thực tiễn xét xử tại Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52517