Vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng hành chính - qua thực tiễn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52542Vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng hành chính - qua thực tiễn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52542