Thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính theo Luật tố tụng hành chính Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52543Thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính theo Luật tố tụng hành chính Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52543