Hoàn thiện pháp luật về đầu tư - qua thực tiễn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52544Hoàn thiện pháp luật về đầu tư - qua thực tiễn đầu tư nước ngoài tại Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52544