Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52552Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52552