Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorThái, Xuân Cường-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:57Z-
dc.date.available2017-05-17T10:41:57Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationThái, X. C. (2014). Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050004307-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52552-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã (lược sử quá trình hình thành và phát triển, đưa ra khái niệm về chính quyền cấp xã, những điểm mới về chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp 2013…); phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ 2011- 2016 đến nay, từ đó tìm ra các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế. Đổi mới về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là đòi hỏi khách quan do yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; từ thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá hiện nay và do yêu cầu nâng cao vai trò quản lý của chính quyền địa phương. Để đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ vấn đề thể chế, con người đến các điều kiện cơ sở vật chất... Các giải pháp đưa ra phải mang tính toàn diện và đồng bộ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và những nguyên nhân yếu kém đã nêu, có thể đưa ra một số giải pháp sau để đổi mới về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Tiếp tục hoàn thiện các qui định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; Xác định rõ về vị trí, vai trò của của chính quyền địa phương nói chung và chính quyền cấp xã nói riêng; Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực của chính quyền cấp xã; Mở rộng dân chủ trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã; Cơ chế phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; Xác lập mối quan hệ trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã với cơ quan hành chính cấp trên, với sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ sở và với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.-
dc.format.extent137 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
dc.subjectChính quyền cấp xã-
dc.subjectTổ chức và hoạt động-
dc.subjectThanh Hoá-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.titleTổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004307.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorThái, Xuân Cường-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:41:57Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:41:57Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationThái, X. C. (2014). Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050004307-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52552-
  dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã (lược sử quá trình hình thành và phát triển, đưa ra khái niệm về chính quyền cấp xã, những điểm mới về chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp 2013…); phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ 2011- 2016 đến nay, từ đó tìm ra các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế. Đổi mới về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là đòi hỏi khách quan do yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; từ thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá hiện nay và do yêu cầu nâng cao vai trò quản lý của chính quyền địa phương. Để đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ vấn đề thể chế, con người đến các điều kiện cơ sở vật chất... Các giải pháp đưa ra phải mang tính toàn diện và đồng bộ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và những nguyên nhân yếu kém đã nêu, có thể đưa ra một số giải pháp sau để đổi mới về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa: Tiếp tục hoàn thiện các qui định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; Xác định rõ về vị trí, vai trò của của chính quyền địa phương nói chung và chính quyền cấp xã nói riêng; Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực của chính quyền cấp xã; Mở rộng dân chủ trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã; Cơ chế phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; Xác lập mối quan hệ trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã với cơ quan hành chính cấp trên, với sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ sở và với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.-
  dc.format.extent137 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (Full)-
  dc.subjectChính quyền cấp xã-
  dc.subjectTổ chức và hoạt động-
  dc.subjectThanh Hoá-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.titleTổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050004307.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :