Sự độc lập của hoạt động xét xử (Qua thực tiễn của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52615Sự độc lập của hoạt động xét xử (Qua thực tiễn của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52615