Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52621Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52621