Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52640Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52640