Vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52685Vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52685