Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52686Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52686