Pháp luật về hành nghề luật sư ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52691Pháp luật về hành nghề luật sư ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52691