Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52713Chấm dứt doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52713