Pháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52742Pháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52742