Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định thời hiệu theo pháp luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5277Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định thời hiệu theo pháp luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5277