Tội sử dụng trái phép tài sản theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52827Tội sử dụng trái phép tài sản theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52827