Cultural changes in the Cot village in renovation period = Những biến đổi văn hóa ở làng Cót thời kỳ đổi mới. Luận văn. ThS. Việt Nam học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53113Cultural changes in the Cot village in renovation period = Những biến đổi văn hóa ở làng Cót thời kỳ đổi mới. Luận văn. ThS. Việt Nam học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53113