Sầm Sơn (Thanh hóa): Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53139Sầm Sơn (Thanh hóa): Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53139