Vấn đề hôn nhân - gia đình của thanh niên nông thôn hiện nay ( qua khảo sát hai trường hợp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) :Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53141Vấn đề hôn nhân - gia đình của thanh niên nông thôn hiện nay ( qua khảo sát hai trường hợp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) :Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53141