Images of women in Vietnamese traditional folk poetry = Hình tượng của người phụ nữ trong thơ ca dân tộc truyền thống Việt Nam. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53143Images of women in Vietnamese traditional folk poetry = Hình tượng của người phụ nữ trong thơ ca dân tộc truyền thống Việt Nam. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53143