Socio-economic transformation of Sai Son commune, Quoc Oai district, Ha Noi city in period from 1986 to 2010 = Chuyển biến kinh tế - xã hội xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội giai đoạn 1986-2010. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53144Socio-economic transformation of Sai Son commune, Quoc Oai district, Ha Noi city in period from 1986 to 2010 = Chuyển biến kinh tế - xã hội xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội giai đoạn 1986-2010. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53144