Evaluation of historical and cultural monuments for sustainable tourism development in Quang Tri Province = Đánh giá các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Trị. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53145Evaluation of historical and cultural monuments for sustainable tourism development in Quang Tri Province = Đánh giá các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Trị. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53145